Breaking News
Home / בית / אלביט מערכות חתמה על הסכם שכירות ברחובות ב-50 מיליון שקל

אלביט מערכות חתמה על הסכם שכירות ברחובות ב-50 מיליון שקל

אלביט מערכות חתמה על הסכם שכירות ארוך טווח עם נתנאל גרופ, בהיקף כולל של כ-50 מיליון שקל, כך מדווחת היום (ראשון) חברת נתנאל. במסגרת ההסכם תשכור אלביט שש קומות בשטח כולל של כ-5,000 מ"ר במבנה משרדים חדש אותו הקימה נתנאל גרופ בפארק תמר.

הסכם השכירות עם אלביט נקבע לפרק זמן של עד 10 שנים והוא צפוי להניב לנתנאל דמי שכירות בגובה של 5 מיליון שקל לשנה, וכ-50 מיליון שקל לכל תקופת ההסכם. כמו כן, לאלביט ניתנה אופציה למימוש בחודשיים הקרובים, לפיה תוכל לשכור קומה נוספת במתחם, בשטח של כאלף מ"ר. אם וכאשר תמומש האופציה האמורה, דמי השכירות השנתיים הצפויים בגין ההסכם עם אלביט, יניבו לחברה הכנסות בסך של כ-6 מיליון שקל לשנה. נתנאל תבצע בתקופה הקרובה התאמות פנים לנכס בהתאם לאפיון שהתקבל מאלביט, והיא צפויה למסור את המשרדים לאיכלוס במהלך הרבעון השני של 2018.

לפי עיקרי תנאי ההסכם, השטח המושכר ברוטו הינו כ-4,900 מ"ר מתוך כ-6,300 מ"ר המהווה כ-77%. תקופת השכירות הינה 48 חודשים בתוספת אופציה לשתי תקופות נוספות בנות 36 חודשים כל אחת. דמי השכירות החודשיים בגין כלל המושכר כולל חניות והתאמות שתבצע החברה במושכר יהיו בסך של כ-417 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ, כאשר סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן. דמי השכירות יועלו בתום שנת השכירות החמישית בגובה של 5% מדמי השכירות.

לאלביט קיימת אופציה לשכור מהחברה קומה נוספת בבניין בשטח של 988 מ"ר ברוטו, האופציה הינה בתוקף עד המאוחר מבין: 60 ימים מחתימת הסכם או מקבלת טופס 4, כאשר דמי השכירות החודשיים בגין הקומה הנוספת יהיו בסך של כ-74 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. מבנה המשרדים אותו הקימה נתנאל גרופ בפארק תמר ברחובות קיבל לאחרונה טופס 4. המבנה כולל 8 קומות משרדים עם שטחי השכרה בהיקף של כ-6,500 מטר, וכאמור במסגרת ההסכם שנחתם עם אלביט היא תשכור 6 קומות במבנה.

בדוחותיה הכספיים של נתנאל נכון ל-30 בספטמבר השנה, מסווג הנכס כנדל"ן להשקעה בהקמה וערכו בספרי החברה כ-67 מיליון ש"ח. להערכת החברה להתקשרות בהסכם השכירות צפויה השפעה חיובית על ערך הנכס, בהתאם, בכוונת החברה לפנות למעריך שווי חיצוני לצורך בחינת ערכו של הנכס בספרי החברה להיום, 31 בדצמבר 2017 והיא תשוב ותדווח ככל שיחול שינוי מהותי בערכו.

https://www.havayot.org.il/

תגובות

תגובות

About מערכת האתר

Check Also

רחמים מלול הצטרף לקמפיין העלאת המודעות לזכר השואה ולקחיה: "חייבים לזכור את העבר, כדי שהעתיד יהיה טוב יותר"